Voorwaarden en disclaimer

FWD Magazine (inclusief fwdmagazine.be) is een platform om mensen met interesse in audio, video, mobile en smarthome systemen informatie hierover te verschaffen. FWD Nagazine richt zich op de lifestyle-kant van de consumentenelektronicamarkt, met focus op vergelijkende tests, achtergrondverhalen, speciale thema’s, innovatieve projecten, interviews en artikelen over onderwerpen die niet direct over producten gaan maar wel interessant zijn voor de consument die van elektronica houdt. Op deze manier kunnen deze consumenten op de juiste manier, met onafhankelijk en objectief advies, de juiste apparatuur aanschaffen voor een perfect systeem.

FWD Media

FWD Magazine is een onderdeel van FWD Media en 360 Publishing B.V.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar: de eigenaar van de website;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Daarmee heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen.

Artikel 2. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site en 360 Publishing B.V. De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

360 Publishing B.V. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekendgemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

360 Publishing B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door 360 Publishing B.V. zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. 360 Publishing B.V. is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

360 Publishing B.V. biedt de website uitdrukkelijk aan ‘zoals ze is’. Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technologieën. 360 Publishing B.V. kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

360 Publishing B.V. is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. 360 Publishing B.V. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat 360 Publishing B.V. de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen 360 Publishing B.V. en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. 360 Publishing B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 4. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen…) eigendom zijn en blijven van 360 Publishing B.V.. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360 Publishing B.V. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te bewaren of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Artikel 5. Algemene voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die u via deze webshop plaatst. Lees ze dus aandachtig en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

U bestelt bij 360 Publishing B.V., (Palinggracht 13, 6642 EE Beuningen, KvK 75346303). Voor alle vragen kan u terecht per mail op FWD@spabonneeservice.nl

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Alle producten die door 360 Publishing B.V. aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld.

360 Publishing B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van de voorraad. 360 Publishing B.V. doet zijn uiterste best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen om uw bestelling te annuleren.

360 Publishing B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet-voorradig zijn van een product.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en 360 Publishing B.V. wanneer 360 Publishing B.V. de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer 360 Publishing B.V. uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.

360 Publishing B.V. kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is ingevuld, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Artikel 6. Wet van 20 november 2006, houdende regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving consumentenbescherming)

Wat de aankoop van tijdschriften en magazines betreft (losse nummers of abonnementen):
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wat de aankoop van overige producten betreft:
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terugsturen, waarna 360 Publishing B.V. zal terugbetalen na ontvangst van het door u geretourneerde artikel. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening.

Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht eerst te melden aan de klantendienst van 360 Publishing B.V. U moet de producten evenwel helemaal volledig, in ongeopende en onbeschadigde staat, in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren naar:

T.a.v. FWD Online Shop 
Palinggracht 13
6642 EE Beuningen
Nederland

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde of indien het beschadigd arriveerde, stuurt u het terug binnen de zeven dagen die volgen op de dag van ontvangst. Wij zullen uw bestelling vervangen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

Artikel 7. Abonnementen

Voor de abonnementen die 360 Publishing B.V. aanbiedt gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld:

De aanbiedingen die 360 Publishing B.V. doet, zijn steeds geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij het desbetreffende aanbod bekendgemaakt.

De aanbiedingen zijn enkel geldig voor personen die de afgelopen drie maanden geen abonnement hebben gehad op het desbetreffende tijdschrift. Elke aanvraag is bovendien extra onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de periode van minstens één jaar, ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende het jaar.

Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het magazine vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast. U kan altijd uw abonnement opzeggen binnen de gangbare termijn. Voor een jaarabonnement of 2-jaarabonnement eindigt het abonnement na het aflopen van de contractperiode; voor een abonnement met betalingswijze domiciliëring of automatische machtiging kan de abonnee per afhoudingsperiode (zie specifiek contract) opzeggen. De minimumtermijn is evenwel steeds één jaar.

Bij abonnementen naar het buitenland worden extra portokosten per nummer aangerekend.

Het geschenk wordt opgestuurd nadat het eerste domiciliërings- of abonnementsbedrag is ontvangen. Indien de abonnee zijn abonnement stopzet voor het aflopen van de voorziene termijn, wordt het eventueel opgestuurde geschenk apart gefactureerd aan de abonnee.

Wij verwerken uw opgave van een abonnement altijd zo snel mogelijk. Houd rekening met enkele weken voor ontvangst van het eerste nummer, aangezien adreslijsten al ruim voor verschijningsdatum vastliggen. De periode is ook afhankelijk van de verschijningsfrequentie van een magazine, bijvoorbeeld bij een tweemaandelijks magazine (verschijning: 6x per jaar).

Artikel 8. Bewijs en toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Copyright © 2022 360 Publishing B.V.

e-mail: info@fwdmagazine.com
telefoon: +31 (0)24 373 58 81
postadres: Palinggracht 13, 6642 EE Beuningen, Nederland